+420 727 951 655
+420 543 214 800
info@valdiviatour.cz
„CESTOVÁNÍ NENÍ NIKDY OTÁZKOU PENĚZ, NÝBRŽ ODVAHY“


Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky cestovní agentury
VALDIVIA TOUR, s.r.o.

 

1. Úvod

VALDIVIA TOUR, s.r.o.
IČ: 04656351
Železná 505/26, Horní Heršpice, 619 00 BRNO
(dále jen CA VALDIVIA TOUR)

je oprávněna jako autorizovaný, smluvní partner cestovních kanceláří nabízet a zprostředkovávat zájezdy, ubytování, letenky a pronájem vozů (dále jen služby) tuzemských i zahraničních cestovních kanceláří (dále jen CK) a aerolinií (dále jen pořadatelé služeb) dle níže uvedených podmínek. Máme řádně podepsány smlouvy o obchodním zastoupení pouze s CK, které jsou pojištěny pro případ úpadku ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb.

CA VALDIVIA TOUR  je oprávněna zprostředkovávat výše uvedené služby jak svým zákazníkům, tak zákazníkům svých dalších smluvních partnerů.

CA VALDIVIA TOUR zveřejňuje svou nabídku na svých internetových stránkáchwww.valdiviatour.cz. Jednotlivé nabídky jsou průběžně aktualizovány dle údajů a podkladů od CK a jsou platné v době aktualizace CK. CA VALDIVIA TOUR si vyhrazuje právo na chybu publikovaných cen, termínů a dalších údajů, které byly nesprávně poskytnuty pořádající CK. Prodávající CK poskytuje prodejci CA VALDIVIA TOUR zájezdy za stejnou cenu jako svému zákazníkovi. Proto je vždy, jak pro prodávajícího, tak i kupujícího závazná cena uvedená na platné cestovní smlouvě.

 

2. Povinnosti zákazníka

2. 1 Cestovní doklady a víza

Každý cestující je povinen ověřit si platnost svých cestovních dokladů, a to zejména s přihlédnutím k požadavku cílové, případně, tranzitní země. Také je povinen zajistit platné cestovní doklady nezletilým cestujícím. Pokud nezletilý cestuje bez zákonného zástupce s vlastním cestovním dokladem, je nutné, aby měl s sebou písemný souhlas zákonného zástupce, pokud je nutný. Všechny doklady, které jsou potřebné k vycestování, respektive vouchery, letenky apod. obdrží klient od CA VALDIVIA TOUR nebo příslušné CK, která cestu organizuje, zpravidla týden před nástupem na zájezd. Cestovní pokyny typu last minute jsou zákazníkům poskytnuty v nejbližším možném termínu po podpisu smlouvy a úhradě zájezdu. V případech, kdy se nejedná o elektronické doklady, jsou tyto klientovi odevzdány až na letišti nebo v případě autobusové přepravy na nástupním místě, výjimečně dle vzájemné dohody s klientem i na jiném místě.   

Dále je zákazník povinen ověřit si, zda je pro vstup do cílové nebo tranzitní destinace nutné vízum, a případně zjistit podmínky (např. povinné očkování) a podklady, které jsou nutné pro jeho vyřízení. Případné škody vzniklé zákazníkovi v souvislosti s neplatností jeho cestovních dokladů, respektive platností kratší než požaduje cílová nebo tranzitní země, nezajištěním víza či podmínek pro jeho vyřízení jdou výlučně k tíži zákazníka. CA VALDIVIA TOUR nenese odpovědnost za tyto případy.   

 

2.2 Nástup cesty

Zákazník je povinen se dostavit k nástupu cesty nebo ubytování dle pokynů cestovní agentury, event.. CK  a je povinen potvrdit přijetí těchto pokynů a plné srozumění s těmito pokyny. Zákazník by měl zvolit vhodný způsob dopravy na letiště, tak aby se dostavil vždy včas a řádně.

Na letišti je zákazník povinen se řídit pokyny letecké společnosti a pokyny personálu letiště. V případě nepředpokládaného zpoždění letu je zákazník povinen se odbavit dle původního plánu a časů uvedených na letenkách a v instrukcích.

V destinaci je zákazník povinen se řídit pokyny zástupce pořadatele služeb a pokyny hotelového personálu.

3. Uzavření cestovní smlouvy

Uzavření cestovní smlouvymezi cestovní agenturou, resp. CK a zákazníkem je provedeno v následujících krocích:

  • objednávka služeb a potvrzení údajů zákazníkem
  • úhrada služeb zákazníkem
  • závaznárezervace služeb CA VALDIVIA TOUR
  • potvrzení přijetí orezervaci služeb (jež má platnost cestovní smlouvy) zákazníkem

 

 

3.1 Objednávka služeb

Jednotlivé služby je možno objednat:

  • prostřednictvím internetových stránek
  • osobně v místě sídla společnosti nebo dle dohody u klienta
  • telefonicky nebo emailem

CA VALDIVIA TOUR si vyhrazuje právo odmítnout objednávky, které obsahují nesprávné, nepřesné, případně neúplné údaje od zákazníka. Dále si vyhrazuje právo na odmítnutí objednávek, které jsou v rozporu s aktuálním stavem v rezervačním systému nebo v nichž se vyskytují chybná data ze strany pořadatele služeb, respek. CK.

 

3.2 Potvrzení objednávky služeb

Zákazník před odesláním objednávky CA VALDIVIA TOUR potvrdí souhlas s údaji uvedenými v objednávce včetně uvedených informací od pořadatele. Dále pak potvrdí svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami CA VALDIVIA TOUR, všeobecnými obchodními podmínkami pořadatelů služeb a souhlas se zněním poskytovaných služeb dle katalogu pořadatele služeb, jedná se o informace uvedené v originálním katalogu pořadatele. Tyto informace jsou uvedeny na webových stránkách CA VALDIVIA TOUR.

Zákazník na základě objednávky obdrží cestovní přihlášku, pokyny k úhradě s cenovou kalkulací a všeobecné obchodní podmínky.

 

3.3 Platba zájezdu

Ve většině případů platí, že úhrada zájezdu, objednaného více než 1 měsíc před nástupem na daný zájezd, probíhá zpravidla tak, že zákazník zaplatí zálohu ve výši 50% z ceny zájezdu a následný doplatek, do plné ceny, zaplatí nejpozději 30 dní před odjezdem. U zájezdu objednaného méně než 1 měsíc před nástupem na daný zájezd a také u zájezdu typu lastminute platí vždy zákazník celkovou cenu zájezdu jednorázově v den podpisu cestovní smlouvy.

Platební podmínky zájezdu se řídí platebními podmínkami pořádající CK. O termínech, způsobu a výši plateb za objednaný zájezd je zákazník vždy informován před podpisem cestovní smlouvy pracovníkem CA VALDIVIA TOUR. Platby, za objednaný zájezd, lze provést bankovním převodem na účet, složenkou, složením hotovosti v bance na číslo účtu CA VALDIVIA TOUR nebo pořádající CK, nebo na pobočce CA VALDIVIA TOUR. U zájezdu s počátkem cesty za méně než 10 dní je nutné uhradit platbu pouze přímým vkladem hotovosti na účet nebo v hotovosti na pobočce CA VALDIVIA TOUR nebo pořádající CK.

CA VALDIVIA TOUR nenese odpovědnost za následky pozdní platby zálohy nebo doplatku za objednaný zájezd ze strany zákazníka, ani za případné storno ze strany pořádající CK ze stejného důvodu. Pokud dojde ke zrušení zájezdu ze strany pořádající CK, veškeré finanční vyrovnání, proběhne mezi pořádající CK a zákazníkem a na bankovní účet určený zákazníkem, popř. jiným domluveným způsobem mezi pořádající CK a zákazníkem. CA VALDIVIA TOUR nenese odpovědnost za další případné náklady, které v takovém případě zákazníkovi vzniknou.

Při zprostředkování jakýchkoli jiných služeb cestovního ruchu, které nejsou v nabídce CA VALDIVIA TOUR nebo ji neposkytují smluvní partneři CA VALDIVIA TOUR, si CA VALDIVIA TOUR účtuje provizi.

 

4. Podmínky pro storno a reklamace

Storno podmínky se řídí storno podmínkami pořádající CK, u které byl zájezd rezervován a zaplacen. Zrušení objednávky musí být zákazníkem doručeno e-mailem nebo poštou do pořádající CK popř. CA VALDIVIA TOUR. CA VALDIVIA TOUR neprodleně předává zrušení objednávky pořádající CK.

Zákazník je oprávněn stornovat objednaný zájezd bez stornopoplatků až do okamžiku úhrady zálohy nebo úhrady celého objednaného zájezdu.

Reklamace zájezdů od zákazníků se řídí režimem Všeobecných smluvních podmínek pořádající CK. Reklamace se podává písemně, spolu s reklamačním protokolem z místa pobytu nejlépe potvrzený delegátem pořádající CK, fotografiemi apod. Reklamace zasílá CA VALDIVIA TOUR k vyřízení pořádající CK. CA VALDIVIA TOUR může zákazníkovi pomoci při předání reklamace příslušné cestovní kanceláři, není ovšem oprávněna reklamace řešit, pouze odpovídá za její předání pořádající CK, která je povinna se k ní vyjádřit v zákonem stanovené lhůtě.

 

5. Závěrečná ustanovení

Zákazník na webových stránkách CA VALDIVIA TOUR potvrdí při odeslání objednávky souhlas s těmito všeobecnými obchodními podmínkami CA VALDIVIA TOUR a uvedeným postupem. Potvrzuje také, že je přijímá za sebe a svým jménem za všechny osoby uvedené v objednávce, které ho zmocnily.

Vzájemné vztahy nebo skutečnosti neupravené v těchto všeobecných obchodních podmínkách nebo ve smlouvě uzavřené mezi zákazníkem a CA VALDIVIA TOUR se řídí všeobecnými smluvními podmínkami jednotlivých zúčastněných pořadatelů služeb a dopravců.


Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 06.01.2016.